Học tốt Lịch sử 9 For PC (Download For Windows 7/8/10 & Mac Os) Free!


Rate this post

Lịch sử được xem là một môn học quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ về những nền văn minh tiền sử, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệ

In this article, we will show you how to download Học tốt Lịch sử 9 For PC in a step-by-step manner. Let’s take a look at Học tốt Lịch sử 9 technical specifications first.

Học tốt Lịch sử 9 Andorid App Summary

NDT Production is the developer of this Học tốt Lịch sử 9 application. It is listed under the Education category in the Play Store. There are currently more than 3493+ users of this app. The Học tốt Lịch sử 9 app rating is currently 1.0.0.

It was last updated on Sep 21, 2019. Since the app cannot be used directly on PC, you must use any Android emulator such as BlueStacks Emulator, Memu Emulator, Nox Player Emulator, etc. We have discussed how to run this app on your PC, mac, or Windows with this emulator in this article.

Features of Học tốt Lịch sử 9 for PC

(1925 – 1930)
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 9

Học tốt Lịch sử 9 App Specification
App Name: Học tốt Lịch sử 9 On Your PC
Devoloper Name: NDT Production
Latest Version: 1.0.0
Android Version: 4.4
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: hoctot.lichsu.lop9
Download: 3493+
Category: Education
Updated on: Sep 21, 2019
Get it On:

Download

How To Download Học tốt Lịch sử 9 For PC/Windows 10/8/7

Do you want to install the Học tốt Lịch sử 9 on your Windows PC and finding hard time doing it? No worries, here is a streamlined guide to help you install it in minutes:

  • One of the most popular android emulators, Nox App Player will help you install Học tốt Lịch sử 9 on your PC.
  • You can download the Nox App Player from here. Then double click and install it from your download folder.
  • Once installed, open it up, and you’ll see the Play store. Open it and log into your Google account.
  • Now, search for theHọc tốt Lịch sử 9 in Play store as you do on your Android phone.
  • Click to expand the first result, and you’ll be able to install the Học tốt Lịch sử 9 on your emulator, i.e. your PC.
  • Doing this will give you a launching icon on the desktop or the emulator’s homepage.
  • Click on the icon and you will have your favorite app, Học tốt Lịch sử 9 running on your computer.

Học tốt Lịch sử 9 App Overview and Details

CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 1 – Lịch sử 9
CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ – LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 4. Các nước châu Á
Bài 5. Các nước Đông Nam Á
Bài 6. Các nước châu Phi
Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 1 – Lịch sử 9
CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Bài 8. Nước Mĩ
Bài 9. Nhật Bản – Lịch sử 9
Bài 10. Các nước Tây Âu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 1 – Lịch sử 9
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 1 – Lịch sử 9
CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 1 – Lịch sử 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 1 – Lịch sử 9
CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930
Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1939
Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Lịch sử 12
Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 9
CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Phần 2 – Lịch sử 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 2 – Lịch sử 9
Đề thi học kì 1 – Lịch sử 9
Đề thi học kì 2 – Lịch sử 9

Whats New In this Học tốt Lịch sử 9?

null

Conclusion

Lịch sử là môn học cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về quá khứ của loài người, giúp họ hiểu đư

This concludes our article on Học tốt Lịch sử 9 Download for PC. Please let us know if you have any questions or have issues installing Emulators or Học tốt Lịch sử 9 for Windows. Glad to help you out!

Disclaimer

We refer the ownership of This Học tốt Lịch sử 9 to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Học tốt Lịch sử 9 and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at neworleansblaze, we also don’t use our own server to download the Học tốt Lịch sử 9. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Học tốt Lịch sử 9.

If you have any query about the app or about neworleansblaze, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Recent Posts