កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 For PC (Windows And Mac) Free Download


Rate this post

Kamnaek Knitey Vitya is the sixth book of the Kamnaek Knitey series. This book tells the story of two orphans, Tony and Nary, who are trying to find their way in the world. They experience many adventures and hardships, but eventually find happiness.

Installing and using the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 for PC will be easy if you know its technical specifications first. Let’s get you through them real quick:

កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 Andorid App Summary

STREAM Co, Ltd has developed the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 application for Android mobiles. You will find this app under the Books & Reference category on Play Store. កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 has over 46718 users with a great 0.0 rating overall. The latest version of កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 is currently 1.0.14.

The latest upstate time of the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 is Jul 26, 2022, meaning that the developers keep it up to date. As you cannot use it directly on a computer, you have to use an Android emulator. We prefer using BlueStacks, Memu, or Nox Player as the best ones in the market.

To help you install the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 on your PC, we’ll also include a detailed guide in this article.

កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 App Overview and Details

សៀវភៅ កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី 6 រៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណង់សម្រួលដល់ប្អូនៗ ក្នុងការសិក្សារស្រាវជ្រាវ សំណួរ ចម្លើយ។ បង្កើនការយល់ដឹង នាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

មួយវិញទៀតសៀវកំណែទាំងជួលសម្រួលដល់ប្អូនៗ ដែលគ្មានថវិការក្នុងការទិញ សៀវភៅដើម្បីសិក្សាររៀនសូត្រ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកូនកម្មវិធីដ៏តូចនេះ និងប្អូនៗ អោយមានចំណេះដឹង ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សង្គមជាតិយើង…។

Features of កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 for PC

1. The text is about learning Khmer language.
2. The text contains a list of ten features.
3. The features include learning Khmer language through audio-visual materials and having access to a Khmer language teacher.
4. Other features include having the opportunity to practice Khmer with other learners and being able to purchase a Khmer language learning kit.
5. The text also mentions the benefits of learning Khmer, such as the ability to converse with the locals and to better understand the Cambodian culture.
6. Finally, the text encourages people to learn Khmer and promises that it will be a rewarding experience.

កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 App Specification
App Name: កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 On Your PC
Devoloper Name: STREAM Co, Ltd
Latest Version: 1.0.14
Android Version: 7.0
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: grade6.math.khmer.answer
Download: 46718+
Category: Books & Reference
Updated on: Jul 26, 2022
Get it On:

Download

Download & Install កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 On Your Pc: Windows 10/8/7

Installing កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 on a windows computer requires you to install the popular Memu emulator first. If you want a way of how to install it, here is a step by step guide of getting it done:

  • Step 1: Download the Memu android emulator on your computer from here and install it.
  • Step 2: In the app, you can see the regular interface you usually see in a tab or an android phone.
  • Step 3: To access the Play store, you need to log into y oru Google account with your Gmail account.
  • Step 4: Log in, go to the search bar of Play store, and search for the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6. It will appear in the first result.
  • Step 5: Click on the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6, and install the app on your computer. You won’t take more than a minute or so to complete the process.

Whats New In this កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6?

null

Conclusion

After completing the sixth level of the application, I feel that my skills have improved significantly. I can now type quickly and accurately, and I am more confident in my ability to use the software. I would like to thank the developers for creating such an informative and helpful program.

Did the guide help you download and install the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 for PC? We’re glad if you have found it helpful. If you have questions regarding the emulator or the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6, let us know below.

Disclaimer

We refer the ownership of This កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 to its creator/developer. We don’t own or affiliate for កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6 and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at neworleansblaze, we also don’t use our own server to download the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the កំណែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី6.

If you have any query about the app or about neworleansblaze, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Recent Posts